Sanitaryhygiene.ru

Санитары Гигиены
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ДК 018-2000. Державний класифікатор будівель та споруд (32977)

ДК 018-2000. Державний класифікатор будівель та споруд (32977)

1. РОЗРОБЛЕНО Державним науково-дослідним інститутом автоматизованих систем у будівництві (ДНДІАСБ) Держбуду України спільно з управлінням статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики виробництва Держкомстату України

ВНЕСЕНО Державним комітетом статистики України

2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ Наказом Держстандарту України

від 17 серпня 2000 р. № 507

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4. РОЗРОБНИКИ: Чуб В.Ф., канд. техн. наук (керівник розробки), Богатікова Л.В., Васєчко О.О., канд. економ. наук, Луценко Н.Г., Свєшнікова Т.Й.

© Держстандарт України, 2000

Право власності на цей документ належить українському народу.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД4

Розділ 1. Будівлі4

Підрозділ 1.1. Будівлі житлові4

Підрозділ 1.2. Будівлі нежитлові5

Розділ 2. Інженерні споруди11

Підрозділ 2.1. Транспортні споруди11

Підрозділ 2.2. Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі15

Підрозділ 2.3. Комплексні промислові споруди17

Підрозділ 2.4. Інші інженерні споруди19

Додаток АТаблиця відповідності кодів ДК БС кодам ОКСП21

Додаток БТаблиця відповідності кодів ОКСП кодам ДК БС33

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

CLASSIFICATION OF CONSTRUCTIONS

Чинний від 2001-01-01

Державний класифікатор будівель та споруд (ДК БС) є складовою частиною Державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.1998 р. №971 “Про програму реформування державної статистики на період до 2002 року”.

ДК БС призначено для використання органами центральної та місцевої виконавчої та законодавчої влади, фінансовими службами, органами статистики та всіма суб’єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні.

Використання ДК БС забезпечує умови для вирішення таких завдань:

 • виконання комплексу облікових функцій щодо будівельної діяльності в рамках робіт з державної статистики, включаючи статистику цін на будівельну продукцію;
 • проведення робіт з перепису, оцінки та переоцінки вартості і стану будівель та споруд;
 • проведення зіставлення національних статистичних даних щодо продукції будівництва з даними Статистичної комісії Європейського Союзу (Євростату) та ООН;
 • проведення соціологічних досліджень з питань будівництва, забезпечення житлом і різними послугами населення України;
 • розроблення аналітичних показників та прогнозування інвестицій в економіку України.

Об’єктами класифікації в ДК БС є будівлі виробничого та невиробничого призначення та інженерні споруди різного функціонального призначенння.

Споруди — це будівельні системи, пов’язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт.

Будівлі — це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти тощо.

Інженерні споруди — це об’ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо.

Інженерні споруди класифікуються в основному за інженерним задумом, що визначається цільовим призначенням об’єкта.

До інженерних споруд відносяться: транспортні споруди (залізниці, шосейні дороги, злітно-посадкові смуги, мости, естакади тощо), трубопроводи та комунікації, дамби, комплексні промислові споруди, спортивні та розважальні споруди тощо.

Одиницею класифікації в класифікаторі є в основному окрема будівля чи інженерна споруда (будинок, дорога, трубопровід тощо). Для комплексних будівель, що складаються з декількох будівель, кожна будівля може класифікуватися окремо. Якщо, наприклад, комплекс професійно-технічного навчального закладу складається з будинку для навчання та гуртожитку, то будинок для навчання в цьому випадку буде позначений кодом 1263, тоді як гуртожиток слід позначити кодом 1130. Проте, якщо дані не деталізовані чи відсутні, то комплекс відносять до класифікаційного угруповання за кодом 1263.

Як констатовано вище, будівлі класифікуються за їх функціональним призначенням. Будівлі, що використовуються або запроектовані для декількох призначень (комбіноване житло, готель і контора), повинні бути ідентифіковані за однією класифікаційною ознакою відповідно до головного призначення. Головне призначення повинно бути визначене таким чином:

 • обчислюється відсоткове співвідношення площ різних за призначенням приміщень будівлі в складі повної загальної площі з віднесенням цих приміщень згідно з їх призначенням чи використанням до відповідного класифікаційного угруповання;
 • потім будівля класифікується за методом “зверху — вниз”. Будівлю спочатку відносять до розділу (один розряд коду), що охоплює всю чи більшу частку всієї її загальної площі. Далі їх відносять до підрозділу (два розряди коду) — житлові будівлі, нежитлові будівлі за найбільшою питомою вагою площі в цій будівлі. Наступним кроком визначається група (три розряди коду) за найбільшою часткою всієї загальної площі в межах підрозділу. Нарешті, вибирається належність будівлі до класу (чотири розряди коду) за найбільшою часткою всієї загальної площі у межах групи.
Читайте так же:
Розетка reone 2 разъема

Ця методика може бути проілюстрована за допомогою наступного теоретичного прикладу.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КВЕД)
ДК 009:2010

Однією з найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки, є створення та впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, згармонізованих із міжнародними. Упровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно новий рівень статистичний аналіз стану національної економіки та прогнозування її розвитку, вивчення міжгалузевих проблем.

Статистичні класифікації мають бути базовані на ґрунтовних методологічних основах, щоб забезпечувати інформаційну єдність і цілісність зібраної статистичної інформації, можливість інтегрування в процес міжнародного інформаційного обміну, що є неодмінною умовою входження в співтовариство розвинених країн світу.

Система статистичних класифікацій не статична і тому, зважаючи на зміни у світовій економіці та суспільстві, виникає потреба в перегляді центральних статистичних класифікацій. Перегляд статистичних класифікацій здійснюють принаймні один раз на 5 — 10 років. Наприклад, версії Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності (ISIC) прийнято в 1948, 1958, 1968, 1989, 2002 роках, Класифікації основних продуктів (CPC) — у 1989, 1997, 2002 роках.

Останній всесвітній перегляд Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності (ISIC) Статистична комісія ООН розпочала в 1999 році. Перегляд зініційовано у зв’язку зі швидким розвитком технологій, особливо у сфері інформаційної та телекомунікаційної діяльності, появою нових типів спеціалізації компаній, поділом праці, новими концептуальними підходами до класифікації професійних і адміністративних послуг. Також було враховано зростання попиту на більш повну й зіставну інформацію в деяких галузях, які представляють певний інтерес для міжнародних організацій у межах виконання міжнародних програм і державної політики, наприклад, програм щодо охорони довкілля, забезпечення населення питною водою, охорони здоров’я людини тощо.

У межах Європейського статистичного простору, який, окрім країн — членів Європейського Союзу, охоплює країни Європейської асоціації вільної торгівлі та більшість країн Центральної Європи, з 1993 року статистичні дані вперше почали збирати та розробляти за Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Співтовариства (NACE) та Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Співтовариства (CPA). NACE та CPA — це складова частина міжнародної інтегрованої системи статистичних класифікацій. NACE — похідна класифікація від ISIC і, задля задоволення конкретних потреб користувачів у ЄС, вона більш деталізована на нижчому рівні.

В Україні національні статистичні класифікації видів економічної діяльності, продукції, товарів створювали, використовуючи європейські класифікації в незмінному вигляді. Упровадження Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009-96), яку було побудовано на базі NACE (Rev. 1), відбувалось протягом 1997 — 2000 років згідно з розробленим планом заходів, а, починаючи з січня 2001 року, за цією Класифікацією здійснювали організування статистичних спостережень, формування зведеної інформації та публікацію статистичних даних. З 2006 року набула чинності друга редакція Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), побудована на базі NACE (Rev. 1.1).

Подану Класифікацію видів економічної діяльності створено на основі NACE (Rev. 2), упровадженої Регламентом (ЄС) Європейського парламенту та ради від 20 грудня 2006 року N 1893/2006.

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Класифікація видів економічної діяльності (далі — КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи.

Читайте так же:
Розетка с электронным таймером времени

Основне призначення КВЕД — визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців.

Основний вид економічної діяльності — це визначальна ознака у формуванні та стратифікації сукупностей статистичних одиниць для проведення державних статистичних спостережень. Органи державної статистики розраховують основний вид економічної діяльності на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності підприємств за рік.

Крім того, КВЕД призначений забезпечувати

 • статистичний облік підприємств і організацій за видами економічної діяльності;
 • проведення державних статистичних спостережень економічної діяльності й аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання показників національних рахунків — рахунків виробництва й утворення доходу, таблиці «витрати-випуск»);
 • зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною через застосування єдиної статистичної термінології, статистичних одиниць і принципів визначення та змінення видів економічної діяльності підприємств і організацій.

Тобто КВЕД — це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Водночас Класифікація є механізмом спільної мови, що має використання в багатьох інших, нестатистичних сферах (соціальному та податковому регулюванні, ліцензуванні, системі тарифів тощо), проте, не завжди адаптована до цього повною мірою. Отже, Класифікація не завжди відповідає всім потребам користувачів за межами статистичної системи, у зв’язку з чим можуть виникнути суперечності стосовно юридичного використання коду КВЕД. Слід мати на увазі, що код виду діяльності не створює прав чи обов’язків для підприємств і організацій, не спричинює жодних правових наслідків. Код виду діяльності не обов’язково достатній критерій для виконання умов, передбачених нормативними актами. У застосуванні нормативних актів чи контрактів код виду діяльності — це припущення, а не доказ.

Використання КВЕД для статистичних потреб передбачає дотримання методологічних правил, структури класифікації та визначених меж між позиціями, структурних зв’язків між класифікаціями діяльності, продукції та товарів зовнішньоекономічної діяльності, методу «зверху-вниз» (top-down) щодо основного виду діяльності, визначень статистичних одиниць тощо.

Будь-яке використання КВЕД не для статистичних потреб (адміністративних або нормативних) здійснюють самі користувачі за власними правилами, відповідаючи за це та належно пояснюючи таке використання.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій класифікації є посилання на такі нормативні документи:

 • Регламент (ЄС) Європейського парламенту та ради від 20 грудня 2006 року N 1893/2006 (Regulation EC N 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) N 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains)
 • Господарський кодекс України
 • Закон України «Про державну статистику»
 • Методологічні положення щодо визначення основного виду економічної діяльності підприємства.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Об’єктами класифікації у КВЕД є види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців (далі — суб’єкти), що їх на вищих рівнях класифікації групують у галузі.

У Господарському кодексі України (стаття 260) і статистичних класифікаціях термін «галузь» визначено як сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові чи подібні види економічної діяльності.

Користуючись терміном «галузь», треба враховувати, що подібність видів економічної діяльності не є чітко визначеною категорією і для різних цілей її можна розглядати як у більш загальному, так і в конкретному контексті. Так, наприклад, цілком правомірно розглядати в загальному контексті як галузі економіки сільське господарство або переробну промисловість.

Найбільш узагальнені угруповання видів економічної діяльності на рівні секцій КВЕД дають змогу виділити основні галузі економіки.

Задля проведення економічного аналізу, міжнародних зіставлень системи національних рахунків та поширення статистичних даних державних статистичних спостережень застосовують стандартні угруповання, наведені в додатку А.

КВЕД побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні познаки секцій використовують як рубрикатор і їх не використовують у кодуванні. Подальшу деталізацію секцій КВЕД — розділ, група, клас — позначають цифровими кодами.

Розетка код дк 016 2010

Чинний з 01.01.2012 р.

Читайте так же:
Розетка степень защиты ip44 одинарная

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
ДК 016:2010

Державний класифікатор продукції та послуг (далі — ДКПП) — систематизоване зведення назв угруповань продукції та послуг, кодування яких побудовано на ієрархічній системі класифікації.

згармонізовано зі Statistical classification of Products by Activity (CPA) (Статистичною класифікацією продукції та послуг за видами діяльності) редакції 2008 року до рівня підкатегорій, а також з PRODucts of the European COMmunity (PRODCOM) (Переліком промислової продукції Європейського Союзу) редакції 2008 року на рівні позицій;

узгоджено з ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі — КВЕД). У ДКПП продукція/послуга — це результат окремого виду економічної діяльності відповідно до КВЕД, тобто кожному угрупованню видів економічної діяльності за КВЕД на ієрархічних рівнях «секція — клас» відповідає угруповання (одне чи кілька) продукції, яка є результатом його виконання;

пов’язано з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі — УКТЗЕД), що відображено через посилання на відповідні коди УКТЗЕД.

Ведення ДКПП здійснює Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» Держспоживстандарту України.

Перш за все ДКПП призначений вирішувати такі основні завдання:

— виконувати комплекс облікових функцій щодо продукції та послуг у межах робіт стосовно державної статистики;

— складати міжгалузевий баланс виробництва й розподілу продукції та послуг відповідно до системи національних рахунків;

— забезпечувати функціювання системи оподаткування суб’єктів господарювання;

— провадити зіставлення національних статистичних даних з даними країн Європейського Союзу;

— використовувати коди продукції та послуг в нормативних документах і сертифікатах відповідності.

Крім цього, ДКПП може бути основою для галузевих класифікацій (класифікаторів) продукції/послуг.

Об’єкт класифікації в ДКПП — продукція та послуги, які є результатом економічної діяльності.

Усю продукцію та всі послуги галузей економіки — сільського господарства, рибного господарства, добувної промисловості, переробчої промисловості, будівництва, страхування, торгівлі тощо — згруповано в секції (усього 21 секція), які позначено великими літерами латинської абетки (від A до U) (див. таблицю 1).

Таблиця 1 — Структура ДКПП на рівні секцій

ДКПП складається з трьох блоків:

Перший блок — блок ідентифікації, який побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні познаки секцій не використано безпосередньо для ідентифікації продукції та послуг, їх наведено лише для зручності користування. Подальший розподіл секцій на розділи, групи, класи, категорії, підкатегорії, позиції, типи й підтипи позначено цифровими кодами.

Загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних угруповань у ДКПП відповідає такій схемі:

ХХ — розділ
ХХ.Х — група
ХХ.ХХ — клас
ХХ.ХХ.Х — категорія
ХХ.ХХ.ХХ — підкатегорія
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ — позиція
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.Х — тип
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.ХХ — підтип

32 — розділ «Вироби промислові, інші»

32.5 — група «Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні»

32.50 — клас «Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні»

32.50.2 — категорія «Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої»

32.50.22 — підкатегорія «Суглоби штучні; пристрої ортопедичні; зуби штучні; деталі для протезування зубів; частини тіла штучні, н. в. і. у.»

32.50.22-39 — позиція «Пристрої ортопедичні, шини та інші пристрої для лікування переломів»

32.50.22-39.1 — тип «Системи ортезів на хребет»

32.50.22-90.11 — підтип «Ортези на крижово-клубовий відділ хребта».

Літерні познаки та цифрові коди ДКПП на рівні шести знаків цілком відповідають познакам і кодам СРА.

Другий блок — блок назв класифікаційних угруповань. Цей блок на рівні до шести знаків включно складається з назв, які є тотожним перекладом відповідних назв класифікаційних угруповань СРА.

Сьомий і восьмий знак десятизначного коду для секцій B і C відповідають кодам продукції за переліком PRODCOM. Для інших секцій ДКПП на місці сьомого та восьмого знаку проставлено нулі.

Блок назв класифікаційних угруповань на рівні восьми знаків для секцій B і C складається з назв, які є тотожним перекладом відповідних назв класифікаційних угруповань PRODCOM.

Цифрові коди на рівні десяти знаків призначено для докладності видів продукції та послуг з урахуванням особливостей економічної діяльності в Україні.

Третій блок — блок перехідних ключів, який складається з кодів класифікації УКТЗЕД, згармонізованої з Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) (Згармонізованою системою опису та кодування товарів) та Combined Nomenclature (CN) (Скомбінованою номенклатурою). У блоці відображено відповідність класифікації продукції ДКПП класифікації товарів в УКТЗЕД.

Читайте так же:
Подключение проводов розетки под напряжением

Для тих підтипів ДКПП, які мають посилання на УКТЗЕД, визначення термінів і опис продукції наведено в Поясненнях до УКТЗЕД.

У назвах об’єктів класифікаційних угруповань ДКПП використано одиниці вимірювання згідно з національним класифікатором ДК 011-96 «Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку».

Для зручності пошуку в ДКПП конкретних видів продукції чи послуг складено абетковий покажчик ключових слів для кожної секції окремо.

Профи Винс —

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДК 009: 2010

Действует с 01.01.2012 г.

С изменениями и дополнениями, внесенными
приказом Государственного комитета Украины
по вопросам технического регулирования и потребительской политики
от 29 ноября 2010 года N 530

ВСТУПЛЕНИЕ

Одним из важнейших условий развития национальной статистики, адаптированной к условиям глобализованной экономики, является создание и внедрение современной системы национальных статистических классификаций, сгармонизованных с международными. Внедрение статистических классификаций дает возможность поднять на качественно новый уровень статистический анализ состояния национальной экономики и прогнозирования ее развития, изучения межотраслевых проблем.

Статистические классификации должны быть базированы на основательных методологических основах, чтобы обеспечивать информационное единство и целостность собранной статистической информации, возможность интегрирования в процесс международного информационного обмена, который является непременным условием вхождения в содружество развитых стран мира.

Система статистических классификаций не статична и потому, принимая во внимание изменения в мировой экономике и обществе, возникает потребность в пересмотре центральных статистических классификаций. Пересмотр статистических классификаций осуществляют по крайней мере один раз в 5 — 10 лет. Например, версии Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (ISIC) приняты в 1948, 1958, 1968, 1989, 2002 годах, Классификации основных продуктов (CPC) — в 1989, 1997, 2002 годах.

Последний всемирный пересмотр Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (ISIC) Статистическая комиссия ООН начала в 1999 году. Пересмотр инициируется в связи с быстрым развитием технологий, особенно в сфере информационной и телекоммуникационной деятельности, появлением новых типов специализации компаний, разделением труда, новыми концептуальными подходами к классификации профессиональных и административных услуг. Также был учтен рост спроса на более полную и сопоставимую информацию в некоторых отраслях, которые представляют определенный интерес для международных организаций в пределах выполнения международных программ и государственной политики, например, программ относительно охраны окружающей среды, обеспечения населения питьевой водой, здравоохранения человека и тому подобное.

В пределах Европейского статистического пространства, которое, кроме стран — членов Европейского Союза, охватывает страны Европейской ассоциации свободной торговли и большинство стран Центральной Европы, с 1993 года статистические данные впервые начали собирать и разрабатывать по Классификации видов экономической деятельности Европейского Содружества (NACE) и Классификации продукции по видам экономической деятельности Европейского Содружества (CPA). NACE и CPA — это составная часть международной интегрированной системы статистических классификаций. NACE — производная классификация от ISIC и, ради удовлетворения конкретных потребностей пользователей в ЕС, она более детализирована на низшем уровне.

В Украине национальные статистические классификации видов экономической деятельности, продукции, товаров создавали, используя европейские классификации в неизменном виде. Внедрение Классификации видов экономической деятельности (ДК 009-96), которая была построена на базе NACE (Rev.1), происходило в течение 1997 — 2000 годов согласно разработанному плану мероприятий, а, начиная с января 2001 года, по этой Классификации осуществляли организацию статистических наблюдений, формирование сводной информации и публикацию статистических данных. С 2006 года вступила в силу вторая редакция Классификации видов экономической деятельности (ДК 009: 2005), построенная на базе NACE(Rev.1.1).

Данная Классификация видов экономической деятельности создана на основе NACE (Rev.2), внедренной Регламентом (ЕС) Европейского парламента и совета от 20 декабря 2006 года N 1893/2006.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Классификация видов экономической деятельности (далее — КВЭД) устанавливает основы для подготовки и распространения статистической информации по видам экономической деятельности. Основной принцип КВЭД заключается в объединении предприятий, производящих подобные товары или услуги или использующих подобные процессы для создания товаров или услуг (то есть сырье, производственный процесс, методы или технологии), в группы.

Читайте так же:
Рамка для модульной розетки

Основное назначение КВЭД — определять и кодировать основные и второстепенные виды экономической деятельности юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, физических лиц — предпринимателей.

Основной вид экономической деятельности — это определяющий признак в формировании и стратификации совокупностей статистических единиц для проведения государственных статистических наблюдений. Органы государственной статистики рассчитывают основной вид экономической деятельности на основании данных государственных статистических наблюдений в соответствии со статистической методологией по итогам деятельности предприятий за год.

Кроме того, КВЭД предназначен обеспечивать

— статистический учет предприятий и организаций по видам экономической деятельности;

— проведение государственных статистических наблюдений экономической деятельности и анализ статистической информации на макроуровне (составление показателей национальных счетов — счетов производства и образования дохода, таблицы «затраты-выпуск»);

— сопоставление национальной статистической информации с международной из-за применения единой статистической терминологии, статистических единиц и принципов определения и изменения видов экономической деятельности предприятий и организаций.

То есть КВЭД — это статистический инструмент для упорядочения экономической информации. В то же время Классификация является механизмом общего языка, который имеет использование во много других, нестатистических сферах (социальном и налоговом регулировании, лицензировании, системе тарифов и тому подобное), однако, не всегда адаптированная к этому в полной мере. Следовательно, Классификация не всегда отвечает всем потребностям пользователей за пределами статистической системы, в связи с чем могут возникнуть противоречия относительно юридического использования кода КВЭД. Следует иметь в виду, что код вида деятельности не создает прав или обязанностей для предприятий и организаций, не вызывает никаких правовых последствий. Код вида деятельности не обязательно достаточный критерий для выполнения условий, предусмотренных нормативными актами. В применении нормативных актов или контрактов код вида деятельности — это предположение, а не доказательство.

Использование КВЭД для статистических потребностей предусматривает соблюдение методологических правил, структуры классификации и определенных пределов между позициями, структурных связей между классификациями деятельности, продукции и товаров внешнеэкономической деятельности, метода сверху «вниз» (top — down) относительно основного вида деятельности, определений статистических единиц и тому подобное.

Любое использование КВЭД не для статистических потребностей (административных или нормативных) осуществляют сами пользователи по собственным правилам, отвечая за это и должным образом объясняя такое использование.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В данной классификации есть ссылки на такие нормативные документы:

— Регламент (ЕС) Европейского парламента и совета от 20 декабря 2006 года N 1893/2006 (Regulation EC N 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) N 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains)

— Закон Украины «О государственной статистике»

— Методологические положения относительно определения основного вида экономической деятельности предприятия.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Объектами классификации в КВЭД являются виды экономической деятельности юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц и физических лиц – предпринимателей (далее — субъекты), которых их на высших уровнях классификации группируют в отрасли.

В Хозяйственном кодексе Украины (статья 260) и статистических классификациях термин «отрасль» определен как совокупность всех производственных единиц, которые осуществляют преимущественно одинаковые или подобные виды экономической деятельности.

Пользуясь термином «отрасль», надо учитывать, что подобие видов экономической деятельности не является четко определенной категорией и для разных целей ее можно рассматривать как в более общем, так и в конкретном контексте. Так, например, полностью правомерно рассматривать в общем контексте как отрасли экономики сельское хозяйство или перерабатывающую промышленность.

Наиболее обобщенные группировки видов экономической деятельности на уровне секций КВЭД дают возможность выделить основные отрасли экономики.

Для проведения экономического анализа, международных сопоставлений системы национальных счетов и распространения статистических данных государственных статистических наблюдений применяют стандартные группировки, приведенные в приложении А.

КВЭД построен по иерархической системе кодировки с применением литерно-цифрового кода. Буквенные обозначения секций используют в качестве рубрикатора и их не используют в кодировке. Дальнейшую детализацию секций КВЭД — раздел, группа, класс — помечают цифровыми кодами.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector